Audyt procedur przetwarzania danych osobowych

Przepisy wymagają, aby podmioty powiązane sporządzały dokumentację podatkową. Jej odpowiednie przygotowanie zabezpiecza przed obciążeniem karną stawką podatku oraz pomaga w uzasadnieniu poszczególnych transakcji i ich rynkowości. Jak możemy Państwu pomóc w tym obszarze?

Czytaj Więcej

Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i przygotowanie dokumentacji

Nasza Kancelaria oferuje Państwu wsparcie w zakresie tzw. analizy pod kątem prawnym  ryzyka związanego z przetwarzaniem danych przez Spółkę.

Czytaj Więcej

Szkolenia dla pracowników

RODO nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek regularnego szkolenia w tej dziedzinie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe. W związku z tym nasza Kancelaria świadczy szkolenia w powyższym przedmiocie i wydaje stosowne zaświadczenia.

Czytaj Więcej

Audyt procedur przetwarzania danych osobowych

W związku obowiązującym w Polsce unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Powyższy audyt pozwala ustalać m.in. następujące kwestie:

  • zakres, kategorie przetwarzanych w Spółce danych osobowych,
  • procesy funkcjonujące w Spółce, w toku których dane osobowe są przetwarzane,
  • cele i procesy przetwarzania danych osobowych,
  • istniejące w Spółce zabezpieczenia i procedury dot. danych osobowych,
  • identyfikacja ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W oparciu o wynik wyżej opisanego audytu możliwe będzie wskazanie konkretnych obszarów i zagadnień, które wymagają poprawy, pozwalającej na zachowanie pełnej i wymaganej ochrony danych osobowych, która jest zgodna z unijnymi wymogami. Ponadto w wyniku audytu wskażemy Państwu ewentualne braki w Państwa dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji powyższego będziemy mogli określić dla Państwa indywidualną procedurę, pozwalającą na lepsze dostosowanie Państwa Spółki do wymagań RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt  z Kancelarią.

Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i przygotowanie dokumentacji

Nasza Kancelaria oferuje Państwu wsparcie w zakresie tzw. analizy pod kątem prawnym  ryzyka związanego z przetwarzaniem przez Spółkę (jako administratora danych) i przygotowanie lub też zweryfikowanie dokumentacji, opisującej stosowne procedury (uwzględniającej zidentyfikowane przez nas ryzyka oraz dopasowanej do działalności Państwa Spółki), jak również przygotowanie lub weryfikację stosowanego w Spółce rejestru czynności przetwarzania danych, rejestru wydanych upoważnień oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Szkolenia dla pracowników

RODO nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek regularnego szkolenia w tej dziedzinie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe. W związku z tym nasza Kancelaria świadczy szkolenia w powyższym przedmiocie i wydaje stosowne zaświadczenia. Szkolenia odbywają się zasadniczo w siedzibie naszej Kancelarii, ale istnieje także możliwość przeprowadzenia indywidualnych szkoleń dla pracowników Spółki w jej siedzibie.

Oferujemy również Państwu szkolenie wprowadzające i zapoznawcze z zakresu RODO, gdzie wyjaśnimy Państwu między innymi pojęcia związane z ochroną danych osobowych, zakres zadań nakładanych przez RODO, zasadność ochrony danych osobowych oraz przedstawimy poszczególne zagadnienia, szczególnie istotne dla Państwa Spółki ze względu na jej indywidualny profil działalności i związane z tym przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.