NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE TZW. SYGNALISTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 250 PRACOWNIKÓW

Julia

0

Co jest przedmiotem nowej regulacji dot. tzw. sygnalistów? Stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa) jej przedmiotem są  zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat naruszeń […]

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Julia

0

Szanowni Państwo, od dnia 31 lipca 2021 r. zostanie rozbudowany katalog instytucji obowiązanych (dalej „IO”) do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa”)  o następujące podmioty: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień […]

Cyfryzacja postępowania rejestrowego

Julia

0

Szanowni Państwo, Od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych, tj. papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma zgłoszenia podmiotu do KRS lub wpisu zmian w KRS jestorma elektroniczna. Z kolei dokumenty elektroniczne wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, […]

Whistleblower, czyli sygnalista

Julia

0

Do 17 grudnia 2021 r. Polska zobowiązana jest do implementacji przepisów przyjętej w październiku 2019 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów („Dyrektywa”). Dyrektywa dąży do objęcia ochroną osób, które w związku ze swoją aktywnością zawodową napotykają i ujawniają działania […]

ZUS a współpraca B2B

Julia

0

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców obserwuje wzmożoną aktywność ZUS w zakresie kontroli dopuszczalności i prawidłowości stosowania szeroko rozpowszechnionego modelu współpracy w ramach tzw. B2B, tj. współpracy opartej nie o „standardową” umowę o pracę, a o umowę zawartą z tzw. samozatrudnionym (osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą). Taki model współpracy stosowany jest w wielu […]

Jak obliczać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Julia

0

Szanowni Państwo, obliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych niejednokrotnie sprawia trudności i rodzi wiele pytań, dlatego wychodząc Państwu naprzeciw, wyjaśniamy poniżej tę kwestię. Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w […]

Staranność w zgłoszeniu chęci ponownego zatrudnienia

Julia

0

Szanowni Państwo, kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników  to bardzo popularny temat. W określonych, przewidzianych prawem sytuacjach długie przebywanie pracownika na zwolnieniach lekarskich  czy korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „K.P.”).  Mianowicie przepis ten stanowi, że […]

Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

Julia

0

Szanowni Państwo, trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych. I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą […]

Szczepienia w zakładach pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, 30 marca 2021 r. podczas konferencji prasowej rząd zapowiedział szereg zmian, które zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Szczepień. Nowością mają być między innymi zapowiadane przed kilkoma dniami punkty drive-thru, w których będzie można przyjąć szczepionkę. Punkty szczepień przeciw COVID-19 zostaną zorganizowane również w aptekach, placówkach POZ, a nawet w dużych zakładach pracy, co jednocześnie nie ma […]

Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

Julia

0

Szanowni Państwo, statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek […]