Projekt ustawy o ochronie sygnalistów w Sejmie – Polska pod lupą UE po wyroku TSUE

09.05.2024

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w dniu 17.04 2024 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów (druk nr 317). Jak wynika z informacji zwartych na stronie sejmu, projekt w dniu 24 kwietnia 2024 r. został skierowany do I czytania w komisjach, natomiast termin przedstawienia sprawozdania wyznaczony jest do dnia 20.05.2024 roku (stan na dzień 08.05.2024 r.). Tym niemniej jednak znacznie opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która obligowała państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania do dnia 17 grudnia 2021 r., nie pozostało obojętne dla instytucji Unii Europejskiej.

Skutkiem powyższej zwłoki polskiego jest wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie C-147/23 – Komisja przeciwko Polsce (Directive lanceurs d’alerte). TSUE rozstrzygając w przedmiocie skargi Komisji Europejskiej orzekł, że Polska nie podjęła niezbędnych działań, by wdrożyć do swojego systemu prawnego przepisy unijnej dyrektywy o sygnalistach, w  związku z czym Polska zobligowana jest zapłacić 7 mln euro ryczałtu oraz okresową karę w wysokości 40 tys. euro dziennie od momentu ogłoszenia wskazanego wyroku TSUE. Powyższe może rzutować na przyspieszenie aktualnych prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów.

W tym kontekście przypominamy, że wg aktualnego brzmienia projektu ustawy o ochronie sygnalistów do wdrożenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych będzie zobowiązany każdy podmiot prawny, na rzecz którego, według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób (oraz jednostki samorządu terytorialnego i niezależnie od liczby zatrudnionych osób – podmioty, które wykonują działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska).  Zatem te podmioty winny rozważyć, z uwagi na złożoność i nowy charakter regulacji o ochronie sygnalistów, podjęcie już teraz pierwszych działań mających na celu przygotowania niezbędnych procedur.

Zachęcamy zatem do kontaktu z naszą Kancelarią. O wszelkich dalszych zmianach legislacyjnych dotyczących rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów będziemy informować Państwa na bieżąco!

 

Komentarze

0