Uchwała Sądu Najwyższego w spr. przedawnienia roszczenia po odroczeniu terminu zapłaty

Julia

0

Szanowni Państwo, dnia 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla obrotu gospodarczego uchwałę (sygn. akt III CZP 88/19), określającą zasady biegu terminu przedawnienia po odroczeniu płatności (tj. przedłużeniu przez wierzyciela terminu zapłaty). Zgodnie z tą uchwałą, jeśli doszło do odroczenia płatności, przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg z upływem nowego terminu płatności. Powyższe zagadnienie rozpatrywane było w […]