Wojna w Ukrainie a siła wyższa. Czy kontrahent może z tego powodu podwyższyć cenę za swoje usługi lub towary?

Julia

0

Czym jest siła wyższa? Przepisy wprost nie definiują pojęcia siły wyższej. W doktrynie wykształciła się jednak definicja tego pojęcia, zgodnie z którą z siłą wyższą mamy do czynienia, kiedy mówimy o zdarzeniach zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, które są niemożliwe lub praktycznie niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec. Jako przykłady siły […]

Zatrudnianie obywateli Ukrainy – sprawdź jakie ułatwienia przewiduje nowa specustawa

Julia

0

Kogo dotyczy nowa specustawa? Ustawa ma zastosowanie do obywateli Ukrainy oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli na terytorium Polski wraz z najbliższą rodziną. Ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy dotyczą także małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Pierwotnie przepisy znajdowały zastosowanie w przypadku, gdy wskazane osoby przybyły […]

Oferta dla biur podatkowych i rachunkowych dt. wsparcia w zakresie tworzenia i audytu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Julia

0

Oferta dla biur podatkowych i rachunkowych dt. wsparcia w zakresie tworzenia i audytu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej procedury AML) Wobec coraz częściej pojawiających się informacji o kontrolach prowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w biurach podatkowych i rachunkowych w zakresie posiadanych i wdrożonych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML), […]

Organizacja spotkania integracyjnego

Julia

0

Szanowni Państwo, pracodawcy coraz częściej zastanawiają się czy i na jakich zasadach  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej mogą organizować w ramach firm spotkania integracyjne, aby pozostawały one w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Poddając analizie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z […]

Pracownicze Programy Akcyjne (PPA)

Julia

0

Na czym polegają PPA? PPA są formą pozapłacowego wsparcia własnych pracowników poprzez przyznanie im uprawnienia do nabycia albo objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych na określonych zasadach. Program może być różnorodnie skonstruowany i przyznawać akcje kluczowym lub wszystkim pracownikom jako rodzaj dodatkowej premii. W ten sposób pracownik staje się także pośrednio współwłaścicielem firmy, w której […]

NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE TZW. SYGNALISTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 250 PRACOWNIKÓW

Julia

0

Co jest przedmiotem nowej regulacji dot. tzw. sygnalistów? Stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa) jej przedmiotem są  zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat naruszeń […]

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Julia

0

Szanowni Państwo, od dnia 31 lipca 2021 r. zostanie rozbudowany katalog instytucji obowiązanych (dalej „IO”) do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa”)  o następujące podmioty: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień […]

Cyfryzacja postępowania rejestrowego

Julia

0

Szanowni Państwo, Od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych, tj. papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma zgłoszenia podmiotu do KRS lub wpisu zmian w KRS jestorma elektroniczna. Z kolei dokumenty elektroniczne wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, […]

Whistleblower, czyli sygnalista

Julia

0

Do 17 grudnia 2021 r. Polska zobowiązana jest do implementacji przepisów przyjętej w październiku 2019 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów („Dyrektywa”). Dyrektywa dąży do objęcia ochroną osób, które w związku ze swoją aktywnością zawodową napotykają i ujawniają działania […]

ZUS a współpraca B2B

Julia

0

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców obserwuje wzmożoną aktywność ZUS w zakresie kontroli dopuszczalności i prawidłowości stosowania szeroko rozpowszechnionego modelu współpracy w ramach tzw. B2B, tj. współpracy opartej nie o „standardową” umowę o pracę, a o umowę zawartą z tzw. samozatrudnionym (osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą). Taki model współpracy stosowany jest w wielu […]