Prawo Holdingowe i inne zmiany w KSH

Julia

0

I. PRAWO HOLDINGOWE – PRZEPISY Od dnia 13 października 2022 r. zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone w ramach tej nowelizacji prawo holdingowe (in. prawo koncernowe) ureguluje obszary funkcjonowania grup kapitałowych, które dotychczas były uregulowane w Kodeksie Spółek handlowych (dalej KSH) jedynie szczątkowo, co aktualnie ma […]

Potrącenie z tytułu kar umownych

Julia

0

Czym jest potrącenie? O potrąceniu możemy mówić w sytuacji, w której dwie strony umowy (np. usługobiorca i usługodawca lub zleceniodawca i zleceniobiorca) będą wobec siebie dłużnikami i wierzycielami jednocześnie. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy usługobiorca będzie zobligowany do zapłaty usługodawcy wynagrodzenia za świadczone usługi, a jednocześnie będzie przysługiwać mu roszczenie z tytułu […]