Potrącenie z tytułu kar umownych

07.07.2022

Czym jest potrącenie?

O potrąceniu możemy mówić w sytuacji, w której dwie strony umowy (np. usługobiorca i usługodawca lub zleceniodawca i zleceniobiorca) będą wobec siebie dłużnikami i wierzycielami jednocześnie. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy usługobiorca będzie zobligowany do zapłaty usługodawcy wynagrodzenia za świadczone usługi, a jednocześnie będzie przysługiwać mu roszczenie z tytułu kary umownej. Wówczas usługobiorca może potrącić z przysługującego usługodawcy wynagrodzenia wartość należnej kary umownej.

Jakie skutecznie można potrącić karę umowną?

Należy mieć na uwadze, że potrącenie wierzytelności może nastąpić tylko wobec wierzytelności wymagalnych. Co to oznacza? Roszczenie z tytułu kary umownej jest co do zasady zobowiązaniem bezterminowym, dlatego też kara umowna będzie wymagalna dopiero po wezwaniu drugiej strony do jej zapłaty. Strona umowy, która chciałaby skorzystać z możliwości potrącenia, swoje oświadczenie o potrąceniu musi poprzedzić stosownym wezwaniem do zapłaty z zakreśleniem konkretnego terminu, w którym dłużnik ma dokonać zapłaty. Dopiero po upływie wskazanego w wezwaniu terminu możliwe będzie złożenie oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie o potrąceniu złożone bez wcześniejszego wezwania będzie więc nieskuteczne.

Nasza pomoc Jeżeli zastanawiają się Państwo nad prawidłowością zastosowanego przez kontrahenta potrącenia lub sami chcą w sposób prawidłowy takiego potrącenia dokonać, to zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu zweryfikować wszystkie niezbędne działania pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Jeżeli natomiast zastanawiają się Państwo w jakiś sposób uregulować swoje interesy na przyszłość, poprzez wprowadzenie do stosowanych umów czy ogólnych warunków umów postanowień o  karach umownych i zasadach dokonywania potrącenia, chętnie zaproponujemy Państwu przygotowanie odpowiednich zapisów, które zabezpieczą Państwa interesy w przypadku naruszeń ze strony Państwa kontrahentów.

Komentarze

0