Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

Julia

0

Jakie są skutki odstąpienia od umowy sprzedaży? Odstąpienie od umowy ma co do zasady moc wsteczną (ex tunc). Oznacza to, że odstąpienie powoduje nie tylko wygaśnięcie umowy, ale również powrót do stanu, jaki istniał przed jej zawarciem. Tym samym strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń, jeżeli takie świadczenia zostały uprzednio wykonane. Należy jednak zaznaczyć, […]

Dokonanie przez spółkę kapitałową czynności prawnej bez wymaganej zgody organu

Julia

0

Zarząd spółki kapitałowej, jako organ uprawniony do prowadzenia jej spraw oraz reprezentacji niejednokrotnie w realiach obrotu gospodarczego dokonuje czynności prawnych bez wymaganej zgody innego organu Spółki, np. Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, pomimo obowiązku uzyskania takiej zgody, wynikającego bądź wprost z ustawy, bądź z umowy lub statutu spółki. W takich sytuacjach nasi Klienci często zadają […]