Beneficjent rzeczywisty – najważniejsze informacje

13.11.2019

Od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawarte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (dalej jako Ustawa).

Przewiduje ona obowiązek zgłaszania do nowo utworzonego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,przez reprezentantów określonych Ustawą podmiotów (w tym spółek z o.o. i spółek akcyjnych) osób które należy zakwalifikować jako Beneficjenta Rzeczywistego. Począwszy od 13 października 2019 r. zgłoszenia należy dokonywać w terminie 7 dni, od dnia wpisania danej spółki do KRS lub 7 dni od dnia zmiany danych,  z tym że w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. zgłoszenie winno być dokonane do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z definicją ustawową beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  • lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, beneficjentem rzeczywistym zgodnie z Ustawą jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie wskazanej regulacji, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem jsron@abcgroupce.com.

Komentarze

0