Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiany w przepisach

23.05.2022

Szanowni Państwo,

dnia 31 października 2021 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która między innymi reguluje przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

1.Brak konieczności wskazywania w zgłoszeniu do CRBR oraz aktualizowania danych wszystkich reprezentantów podmiotu podlegającego zgłoszeniu

  • aktualnie zachodzi jedynie obowiązek wskazywania danych osoby lub osób zgłaszających (zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu);
  • w praktyce oznacza to również, że zmiana członków organów reprezentacji czy wspólników uprawnionych do reprezentowania podmiotu nie będzie wiązała się z koniecznością aktualizowania danych w CRBR (z pewnymi zastrzeżeniami jednak, np. w przypadku, gdy beneficjentami rzeczywistymi wskazanymi w CRBR są członkowie zarządu jako osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze – w takiej sytuacji zmiana składu zarządu wiąże się z obowiązkiem aktualizacji danych o beneficjentach rzeczywistych).

2. Nałożenie na beneficjenta rzeczywistego obowiązku dostarczenia podmiotowi podlegającemu zgłoszeniu do CRBR wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do. zgłoszenia oraz aktualizacji informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego.

3. Nałożenie obowiązku zgłaszania do CRBR wszystkich obywatelstw posiadanych przez beneficjentów rzeczywistych

Ta zmiana dotyczy  tylko przypadku, gdy beneficjent rzeczywisty ma więcej niż jedno obywatelstwo. Przy tym obowiązek ten dotyczy nie tylko bieżących zgłoszeń w CRBR, ale również podmiotów z, które istniały w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy AML,  z tym że zgodnie z nowelizacją podlegały one sześciomiesięcznemu okresowi przejściowemu na dokonanie zgłoszenia wszystkich  obywatelstw beneficjentów rzeczywistych, a więc zobowiązane były dokonać ewentualnie zgłoszenia aktualizacyjnego do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Komentarze

0