Istotne zmiany w Kodeksie Pracy – nowe obowiązki pracodawców i dodatkowe uprawnienia pracownicze

05.04.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że wczoraj, tj. w dniu 4 kwietnia br. opublikowana została w dzienniku ustaw Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą tzw. dyrektywę work-life-balance oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 21 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Zarówno w odniesieniu do zmian w Kodeksie Pracy, wprowadzonych dyrektywą w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, jak i dyrektywą work-life-balance (tzw. dyrektywą rodzicielską) Kancelaria służy wsparciem, w szczególności w zakresie aktualizacji wewnętrznej dokumentacji pracowniczej, obowiązującej w Państwa firmie oraz dalszym doradztwem prawnym w zakresie wprowadzonych zmian. W razie pytań udzielimy szczegółowych informacji odnośnie interesujących Państwa kwestii, związanych z wyżej wskazaną nowelizacją.

 

💡 Co zmiany oznaczają dla Pracodawców?

W zakresie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej  nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, a także – w określonych sytuacjach – obowiązek informowania organizacji związkowych o takim wypowiedzeniu,
  • wprowadzenie uprawnienia pracownika do wystąpienia raz w roku kalendarzowym o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, jeżeli pracownik ten zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy,
  • dodatkowe obowiązki pracodawcy, dotyczące udzielania pracownikowi informacji o warunkach jego zatrudnienia, w tym o długości przysługujących urlopów, przysługujących przerwach w pracy (nowelizacja wprowadziła 2 dodatkowe przerwy dla pracowników, którzy pracują w dłuższym dobowym wymiarze pracy), czy też prawie pracownika do szkoleń; w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy, poinformuje on także pracownika m.in. o możliwościach awansu,
  • prawo pracownika do jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą (tzw. równoległe zatrudnienie), a zatem zakaz zabraniania pracownikowi pracy jednocześnie na rzecz więcej niż jednego Pracodawcy,
  • pracodawca poinformuje także pracownika o zmianie swojej siedziby.

Powyższe zmiany oznaczają konieczność aktualizacji (dostosowania) wewnętrznej dokumentacji pracowniczej, w szczególności w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia, przekazywanej pracownikom (zwiększony został również zakres informacji, które muszą zostać przekazane pracownikom delegowanym do wykonywania zadań służbowych za granicami kraju).

Jeżeli natomiast chodzi o wdrożenie tzw. dyrektywy rodzicielskiej (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79), to nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • prawo do dodatkowego, bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni roboczych w roku,
  • możliwość złożenia przez pracownika – rodzica dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia – wniosku o elastyczną organizację pracy, wykonywanej m.in. w formie pracy zdalnej (wybór rodzaju elastycznej organizacji pracy nastąpi we wniosku, składanym przez Pracownika),
  • możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika,
  • zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego, ustalany w wysokości 70 % podstawy wymiaru zasiłku,
  • ponadto od teraz ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od pozostawania przez matkę dziecka w stosunku pracy / ubezpieczeniu chorobowym.

Pracodawca powinien zatem mieć na uwadze nowy, zwiększony wymiar poszczególnych urlopów, w tym urlopów rodzicielskich, a także przygotować się do udzielenia odpowiedzi na wnioski składane przez pracowników.

Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich wprowadzonych zmian, a stanowi jedynie wskazanie na najbardziej kluczowe kwestie, które wprowadza nowelizacja.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie wybranego aspektu nowelizacji Kodeksu pracy – zapraszamy do kontaktu.

Zapewnimy Państwu wsparcie zarówno przed wejściem w życie nowych przepisów (aktualizacja stosownej dokumentacji pracowniczej), jak i już w trakcie ich obowiązywania i stosowania w formie bieżącego doradztwa prawnego.

 

 

Komentarze

0