Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zapisy dot. kontroli trzeźwości pracowników – nowe obowiązki pracodawcy

22.12.2022

Już wkrótce przeprowadzenie przez pracodawcę u pracowników zarówno kontroli trzeźwości, jak i kontroli na obecność tzw. „środków działających podobnie do alkoholu” zostanie uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Obecnie projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy (tj. Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej na posiedzeniu sejmu w dniu 1 grudnia 2022 r.), zawierający m.in. wskazane wyżej regulacje, został skierowany do senatu, co oznacza, że dalszy proces legislacyjny może toczyć się szybko i warto go monitorować, zwłaszcza, że ww. przepisy mają wejść w życie już w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia ustawy nowelizującej.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej  przeprowadzenie badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę będzie możliwe przy spełnieniu wymagań przewidzianych ww. ustawą. Przede wszystkim kontrola może zostać przeprowadzona, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Ustawa nowelizująca przewiduje przy tym nowe obowiązki formalne dla pracodawców, chcących przeprowadzać kontrolę trzeźwości. Mianowicie wprowadzenie u pracodawcy kontroli trzeźwości, a także określenie grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustalać będzie się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wskazano, że w ramach aktów wewnątrzzakładowych pracodawca określi m.in. kiedy i jak często kontrola będzie przeprowadzana oraz z jakiego rodzaju urządzenia pracodawca skorzysta przy jej przeprowadzaniu. Wewnętrzne regulacje będą musiały być przy tym zgodne zarówno z przepisami Kodeksu pracy, jak i projektowanego rozporządzenia wykonawczego do nowej ustawy, a także uwzględniać regulacje RODO.

Nadto o wprowadzeniu przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracodawca zobowiązany będzie poinformować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

W związku z powyższym warto, aby pracodawcy już teraz zastanowili się nad firmową polityką w zakresie przeprowadzania powyższych kontroli, co ułatwi następnie prace nad opracowaniem odpowiednich  wewnątrzzakładowych regulacji.  Nasza Kancelaria służy Państwu pomocą zarówno przy analizie możliwych założeń polityki firmy w ww. aspekcie i odpowiedzi na Państwa ew. pytania, jak i w przygotowaniu stosownej dokumentacji wewnątrzzakładowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Komentarze

0