Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – istotne usprawnienia e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości

19.12.2022

Doświadczenia pandemii COVID-19, z którą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy i administracja  publiczna wykazały, jak ważnym aspektem dla prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną. Z tego względu ustawodawca postanowił dokonać  nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znalazły się  rozwiązania prawne poszerzające możliwość podejmowania działań online oraz mające na celu poszerzenie zakresu informacji publikowanych za pośrednictwem CEIDG. Obecnie projekt nowelizacji niniejszej ustawy jest na etapie opiniowania, w związku z czym na jego wejście w życie trzeba będzie jeszcze poczekać, warto jednak już teraz zapoznać się z zakładanym kierunkiem nowelizacji.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będą oscylować wokół:

1. usprawnienia funkcjonowania spółek cywilnych poprzez m.in. wprowadzenie jednego miejsca dla rejestracji spółki cywilnej, co wiąże się z zastąpieniem osobnych wniosków do urzędu skarbowego, GUS i ZUS jednym wnioskiem zintegrowanym;

2. umożliwienia dołączania np. formularzy VAT, formularzy w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych, czy formularzy ZUS do innych formularzy w CEIDG, niezbędnych do realizacji spraw związanych ze spółką cywilną;

3. wprowadzenia możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, przy jednoczesnym zachowaniu wsparcia Centrum Pomocy Przedsiębiorcy;

4. wzmocnienie i usprawnienie tzw. „jednego okienka” tj. jednego miejsca do składania wniosków w CEIDG, poprzez pełniejszą integrację z innymi rejestrami publicznymi, publikację  danych na temat spółki cywilnej w rejestrze, a także stworzenie możliwości pobrania zaświadczenia elektronicznego dla spółki cywilnej, czy rozszerzenie CEIDG o wizualizację danych adresowych z wykorzystaniem geoportalu;

5. elektronizacji i rozszerzenia zakresu informacji w CEIDG o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach;

6. konkretyzacji przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG;

7. usprawnieniu przepisów dotyczących m.in.:

a) syndyka – określenie zakresu danych informacyjnych podlegających wpisowi do CEIDG poprzez dodanie informacji o wpisie, np. numer w KRS firmy, które identyfikują syndyka – osobę prawną;

b) zarządcy sukcesyjnego – wskazanie czynność do jakich w CEIDG uprawniony jest zarządca sukcesyjny oraz nałożenie  obowiązku złożenia  przez  zarządcę  stosownych oświadczeń o braku zakazów wymienionych w ustawie o zarządzie sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

O dalszym przebiegu prac  legislacyjnych nad wskazaną nowelizacją będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komentarze

0