Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

14.11.2019

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649). Jedynie regulacja ww. Ustawy, odnosząca się do prawa zamówień publicznych, wejdzie w życie wcześniej, tj. 31 grudnia 2019 r.

Ustawa ta zawiera szereg zmian w licznych regulacjach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ordynacji podatkowej, prawie przedsiębiorców, a także w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Wśród najistotniejszych zmian, które nastąpią w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wskazujemy na:

  • nową regulację dotycząca terminów zapłaty w transakcjach handlowych, generalnie przewidującą skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem firma o statusie dużego przedsiębiorcy (tzw. transakcja asymetryczna);
  • nową regulację dotycząca prawa odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w razie ustalenia w umowie terminu płatności przekraczającego 120 dni, licząc od dnia doręczenia rachunku lub faktury;
  • poszerzenie regulacji przewidującej sankcję nieważności o regulację, że sankcją bezwzględnej nieważności objęte zostaną także czynności mające na celu obejście ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
  • podwyższenie wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i zasad ich przysługiwania – w przypadku transakcji,
  • w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny, będący podmiotem leczniczym, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych (czyli aktualnie wyniosą 11,50 %);
  • zmianę wysokości  przysługującej wierzycielowi rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przez wprowadzenie dodatkowych stawek, zależnych od wysokości zobowiązania;
  • wprowadzenie uprawnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do nakładania kar pieniężnych za nadmierne opóźnienie w regulowaniu zobowiązań;
  • obowiązek corocznego przekazywania sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (podatkowe grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) do ministra ds. gospodarki;
  • zmianę tytułu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na ustawę „o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony, pozostajemy do dyspozycji.

Komentarze

0