Podwyższona kwota wolna od potrąceń

02.06.2020

Szanowni Państwo,

na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarczy 3.0, wprowadzono regulację dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa w art. 871 §1 kodeksu pracy (k.p.). Zgodnie z obowiązująca od dnia 16 maja 2020 r. regulacją kwota wolna od potrąceń ulega podwyższeniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych w Polsce działań służących zapobieganiu zarażeniom wirusem SARS-CoV-2:

  • pracownikowi zostanie obniżone wynagrodzenie (np. z powodu przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy) lub
  • członek rodziny pracownika utraci źródło dochodu.

We wskazanych powyżej przypadkach określone w art. 871 § 1 k.p. kwota wolne od potrąceń, a więc co do zasady kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Z kolei za członków rodziny pracowników wg Tarczy 3.0 uznaje się: małżonka, rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także starsze, jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, o ile w związku z nią przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna. Z powyższego katalogu wyłączono jednak dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego lub w związku małżeńskim, a także pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.

W świetle powyższej regulacji pracodawcy powinni zatem aktualnie zweryfikować, czy zaktualizowała się jedna z przesłanek warunkujących zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń z art. 871 § 1 k.p., tj. czy w związku ze stanem epidemii obniżono mu wynagrodzenie (co nie nastręcza pracodawcy trudności) lub czy któryś z członków rodziny pracownika (którego wynagrodzenie zostało zajęte) utracił w związku z COVID-19 źródło dochodu odnośnie pracowników, wobec których dokonują potrąceń z wynagrodzenia za pracę (wynikające z zajęć komorniczych lub inne potrącenia, np. zaliczek lub kar pieniężnych).

W praktyce działy płac powinny zatem niezwłocznie zebrać stosowne oświadczenia w powyższym zakresie od pracowników, wobec których dokonują potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Realizacja wskazanych działań wymagać będzie ich uwzględnienia również w aspekcie ochrony danych osobowych, np. w zakresie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

W razie ewentualnych pytań lub konieczności wsparcia przy realizacji wyżej określonych obowiązków pracodawcy, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Komentarze

0