Powództwo syndyka przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o.

24.03.2021

Szanowni Państwo,

w coraz trudniejszej rzeczywistości gospodarczej, coraz więcej podmiotów spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości. Pragniemy zatem zwrócić Państwa uwagę na kontraktowy charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., wynikający z art. 293 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH), który w przypadku upadłości sp. z o.o. stanowić może podstawę prawną do wytoczenia przez syndyka masy upadłości powództwa przeciw członkowi zarządu tej spółki o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, bez potrzeby podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z art. 293 KSH, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Podmiotem poszkodowanym jest zatem spółka, a podstawą odpowiedzialności jest zawinione działanie lub zaniechanie, wyrządzające szkodę spółce, nie zaś podmiotom trzecim. Odpowiedzialność członka zarządu wynika z działania lub zaniechania sprzecznego z umową spółki, jej statutem, przepisami ustawy regulującymi instytucję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wreszcie z umową o pracę zawartą pomiędzy spółką a członkiem zarządu, ma więc charakter kontraktowy. Przepis ten statuuje także domniemanie winy członka zarządu.

Na gruncie wyżej wskazanego przepisu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 207/18, uznał, że:

  • nie istnieje odrębny czyn niedozwolony w postaci nieprawidłowego zarządzania spółką. Krzyżowanie się zakresów odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej może natomiast nastąpić, gdy nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy jest jednocześnie czynem niedozwolonym.
  • Syndyk ma uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników.
  • czynem niedozwolonym może być naruszenie stosunku organizacyjnego, a delikt taki można nazwać deliktem nieprawidłowego zarządzania spółką, przy czym odpowiedzialność za taki czyn również jest objęta działaniem art. 293 KSH.
  • syndyk działający na rzecz spółki jest uprawniony do dochodzenia wobec członków zarządu roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 293 § 1 KSH, co oznacza, że syndyk ma uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt.

Komentarze

0