Formy wsparcia oferowane przez ARP

20.05.2020

Szanowni Państwo,

ustawa o Tarczy 2.0 przewiduje m. in. wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A  (dalej ARP S.A.) w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Adresatami tego wsparcia są Mali i Średni Przedsiębiorcy, tj. zatrudniający od 10 do 249 pracowników,  w tym firmy z sektora transportu.

W dniu 6 maja br. ARP S.A. opublikowała informację, iż „ruszył kolejny instrument wsparcia dla firm –  1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki. Rząd wspiera branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe. Od 6 maja przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski przez internet, za pośrednictwem strony internetowej: https://www.arp-tarcza.pl/. Dzięki nowemu systemowi cały proces składania wniosku będzie prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy.”

W związku z powyższym przedstawiamy poniżej krótki opis oferowanych przez ARP SA form wsparcia:

1.Leasing operacyjny

Oferowany przez ARP S.A. leasing operacyjny przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych przez przedsiębiorcę leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, przy braku opłat wstępnych i manipulacyjnych. Przedsiębiorca zyskuje pomoc w obsłudze rat leasingowych w związku z leasingiem pojazdu lub naczepy, poprzez zaoferowanie leasingu operacyjnego na korzystnych warunkach (poniżej opisanych).

Adresatami tego wsparcia są Mali i Średni Przedsiębiorcy – tj. zatrudniający od 10 do 249 pracowników, o obrotach powyżej 4 mln zł, posiadający dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzący pełną księgowość.

Warunki skorzystania z leasingu operacyjnego to:

 • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
 • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t;
 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;
 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy;
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat;
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

2.Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

ARP S.A. oferuje pożyczkę obrotową, która pozwala na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.

Adresatami są Mali i Średni przedsiębiorcy z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej, co oznacza że niski poziom płynności finansowej wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem utraty zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

Pożyczka obrotowa przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego). Konieczne jest ponadto przedstawienie dokumentów potwierdzających stabilną sytuację przedsiębiorstwa przed pandemią koronawirusa.

3.Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Jest to pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, której okres finansowania będzie sięgał do 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy. Pożyczka obrotowa przyznawana jest  w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln.

Adresatami tej formy wsparcia są Mali i Średni przedsiębiorcy, o obrotach powyżej 4 mln zł, posiadający dodatnie wyniki za 2019 r.  (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzący pełną księgowość.

Warunki pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym to:

 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
 • prowizja przygotowawcza 0,2 proc.;
 • brak prowizji za przedterminową spłatę;
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
 • pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach.  

W celu uzyskania pożyczki konieczne jest przedstawienie jej zabezpieczenia zgodnego z warunkami ARP. Istnieje możliwość poręczenia przez organizację należącą do Krajowej Grupy Poręczeniowej, właściwą ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (dla Wielkopolski są to: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego). Dopuszczalne zabezpieczenia uzupełniające to: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony w powyższej kwestii, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Komentarze

0