Formy wsparcia oferowane przez BGK

19.05.2020

Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiamy Państwu informację dotyczącą oferowanych aktualnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK) form wsparcia dla przedsiębiorców:

1.Gwarancje de minimis

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Adresatami tej formy wsparcia są mikroprzedsiębiorcy bądź mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), którzy:

 • nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK),
 • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • nie jest wobec nich prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożonej” lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, np: zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi; uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa; spłatę kredytu/kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach.

Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz  z  wnioskiem o udzielenie kredytu, bezpośrednio w Banku Kredytującym.

2.Pożyczki Płynnościowe POIR

Pożyczki Płynnościowe zostały uruchomione przez BGK z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Adresatami tego rozwiązania są mikro, małe i średnie firmy oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, które:

 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są taką sytuacją zagrożeni, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych, 
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, wnioskujący ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

3.Gwarancje Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu, udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Adresaci tego rozwiązania są mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy, które spełniają następujące warunki:

 • są rezydentami;
 • są uprawnieni do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;
 • spełniają jedno z 17 kryteriów wskazanych na stronie internetowej BGK w zakładce Gwarancja Biznesmax oraz w Przewodniku po kryteriach dostępu uprawniających do skorzystania z gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) lub realizujący projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym, wskazanych na stronie internetowej BGK w zakładce Gwarancja Biznesmax.

Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym, za pośrednictwem banków kredytujących.

4.Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Gwarancja  obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Adresatami tego rozwiązania są średnie i duże przedsiębiorstwa, które m.in.:

 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • nie miały zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US na dzień 1 lutego 2020 r., a także w banku kredytującym, w kwocie powyżej 3 000 zł, powyżej 30 dni
 • nie posiadały negatywnego wpisu w dniu 1 lutego 2020 r. w Bankowym Rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące
 • udzielą zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco. 

Wnioski składane są za pośrednictwem banków kredytujących, które podpiszą z BGK umowy w tym zakresie. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komentarze

0