Koronawirus – rozwiązania prawne w Tarczy Antykryzysowej

31.03.2020

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie powinien zostać uchwalony i podpisany przez Prezydenta pakiet ustaw, określany mianem „tarczy antykryzysowej”, na który składają się następujące projekty: ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej Specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (określanej przez rząd jako „polityka nowej szansy”); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

W związku z tym informujemy, że według obecnie procedowanego projektu Specustawy najistotniejsze  – z puntu widzenia przedsiębiorców – regulacje dotyczą:

1. zmian w kodeksie spółek handlowych, które mają umożliwić zdalne zarządzanie spółkami w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych. Nowelizacja daje możliwość uczestnictwa w posiedzeniu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podczas którego mogą zostać podjęte uchwały, jednak w niektórych przypadkach może to wymagać zmiany umowy spółki bądź zmiany statutu spółki;

2. wprowadzenia – pod pewnymi warunkami – świadczenie postojowego dla zleceniobiorców, działających na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło i samozatrudnionych o określonym przychodzie – zasadniczo w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3. wprowadzenia możliwości wystąpienia przez przedsiębiorców z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku spadku obrotów gospodarczych spowodowanego stanem epidemii (dofinansowanie zasadniczo w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, dotyczyć też będzie umów cywilnoprawnych);

4. wprowadzeniu szeregu zmian w zakresie prawa pracy, między innymi w zakresie:
+ dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (mikro, mały i średni przedsiębiorca) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rozmiaru spadku obrotów gospodarczych,
+ uelastycznienia  systemu czasu pracy, w wyniku którego pracodawca dotknięty skutkami epidemii będzie mógł w określonym ustawą zakresie obniżyć wymiar czasu pracy (zasadniczo ograniczenie wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu, przy uwzględnieniu, że wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), przy jednoczesnym dofinansowaniu wynagrodzenia (zasadniczo do wysokości połowy tak określonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału),
+ regulacji warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (na podstawie porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników), w tym dotyczących obniżenia wynagrodzenia i dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (zasadniczo w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),
+ zawieszenia obowiązków dotyczących badań okresowych,
+ nowych uprawnień pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów wskutek stanu epidemii, a który nie zalega z płatnościami zobowiązań podatkowych i należnych składek, tj. uprawnienia do:
ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin i odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin;
zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o prac.

5. zwolnienia mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie (pod warunkiem określonego ustawą przychodu);

6. zmian w prawie zamówień publicznych dotyczących obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności;

7. przesunięcia terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku;

8. przesunięcia o 3 miesiące, tj. z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 roku, terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (przewidzianego w tzw. ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

9. w zakresie prawo własności przemysłowej zmiany przewidują, że w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, oraz terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

10. zmianie ulegają przepisy dotyczące czasu obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r. – umowa taka ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Zmiany obejmują między innymi zasady wypowiedzenia takiej umowy czy przedłużenia obowiązywania umowy najmu lokalu;

11. zmiany dotyczą również pobytu czasowego cudzoziemca. Zostanie przedłużony legalny pobyt i zezwolenie na pracę dla obcokrajowców. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypada w okresie stanu epidemii – termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii;

12. zmiany dotyczą także postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego i polegają w szczególności na: możliwości wyznaczenia na określony czas innego sądu równorzędnego do rozpatrywania danej sprawy, zarządzenia rozpoznania sprawy jako pilnej,  wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych;

13. zmianie ulegnie też szereg przepisów podatkowych, o których będą informować nasi koledzy i koleżanki z ABC TAX.

W związku z powyższym pozostajemy do Państwa dyspozycji, tak jeśli chodzi o wszelkie pytania dotyczące szczegółowego zakresu zmian, jak i odnośnie pomocy we wdrażaniu w Państwa przedsiębiorstwie wybranych rozwiązań.

Komentarze

0