Koronawirus – Specustawa

02.03.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 1 marca 2020 r. późnym wieczorem na stronach Sejmu opublikowano rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako Projekt ustawy lub Projekt). Projekt skierowano do pierwszego czytania w komisji zdrowia, posiedzenie Sejmu w tej sprawie rozpoczęło się 2 marca 2020 r.

Jednym z głównych punktów Projektu ustawy jest przyjęcie, że „w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Projekt wprowadza też możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

Projekt wprowadza ponadto zmiany w obowiązujących aktach prawnych, dotyczące przede wszystkim możliwych działań w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

Projekt ustawy przewiduje też zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w szczególności przez wprowadzenie regulacji, że w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, m. in. czasowe ograniczenie działalności określonych przedsiębiorców.

W pozostałym zakresie Projekt ustala zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się tej choroby zakaźnej u ludzi, a także zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej.

Z analizy Projektu ustawy wynika, iż nie reguluje ona stosunków pomiędzy przedsiębiorcami w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe kwestie wymagają więc analizy na podstawie innych, obowiązujących przepisów prawa i wykładni orzecznictwa.

Będziemy Państwa informować o wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem

Joanna Śron, LL.M.                                                  Klaudia Ochotna

radca prawny                                                           prawnik

Wersja komunikatu w formacie pdf dostępna jest tutaj.

Komentarze

0