Łączenie dofinansowania do wynagrodzeń z WUP i PUP

10.08.2020

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nasi Klienci często kierują do nas pytanie, czy firma, która w kolejnych trzech miesiącach (np. w kwietniu, w maju i w czerwcu) skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15zzb specustawy, może w kolejnych miesiącach (np. w lipcu, w sierpniu i we wrześniu br) skorzystać z pomocy na podstawie art. 15g ustawy w sprawie COVID-19, przeznaczonej na tych samych pracowników (oczywiście po spełnieniu ustawowych wymogów), przekazujemy następujące wyjaśnienia w tej kwestii.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło informacji Gazecie Prawnej, że godnie z art. 15g ust. 18 ustawy w sprawie COVID-19 podmiot, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeżeli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. MRPiPS wskazał też na art. 15g ust. 16 ustawy w sprawie COVID-19, który stanowi, że dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Przywołał też art. 15zzb ustawy w sprawie COVID-19, zgodnie z którym dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i art. 15zzb ust. 12 tej ustawy, na podstawie którego przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że nie ma wprawdzie przeszkód prawnych do łączenia obu tych instrumentów, z tym jednak zastrzeżeniem, że dofinansowanie do wynagrodzeń z art. 15g i art. 15zzb nie może dotyczyć tych samych pracowników w tym samym okresie oraz że łączny okres dofinansowania z obu ww. źródeł nie może przekraczać łącznie 3 miesięcy w odniesieniu do tych samych pracowników. Zatem w sytuacji, w której firma otrzymała już dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb ustawy w sprawie COVID-19 za kolejne trzy miesiące (np. w kwietniu, w maju i w czerwcu), to nie może już wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g ustawy w sprawie COVID-19, na kolejne miesiące  (np. lipiec, sierpień i wrzesień br.)na tych samych pracowników.

Z poważaniem

Zespół ABC Legal

 

Komentarze

0