Nowe Obostrzenia od poniedziałku, 28 grudnia 2020 r.

22.12.2020

Szanowni Państwo,

wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie), które wprowadza obostrzenia, o których informowałam Państwa w ubiegłym tygodniu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku.

Najważniejsze informacje, wynikające z Rozporządzenia, to :

1.Obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy RP, której jednak nie odbywają m.in. osoby, które:

  • są kierowcami wykonującymi przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;
  • mają wystawione zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19;
  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

2. Zasady odbywania kwarantanny co do zasady nie uległy zmianie, poza drobnymi szczegółami:

  • Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Powyższego obowiązku, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji na profilu informacyjnym płatnika składek, osoba, która przebywała na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

3. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu usług hotelarskich, z wyjątkiem prowadzenia usług hotelarskich w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych, dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym (potwierdzeniem takich okoliczności jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

4. Do dnia 17 stycznia 2021 r. osoby przebywające w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2 w placówce handlowej, na stacji paliw, w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie) – są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

5. Do dnia 17 stycznia 2021 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

  • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej wdanym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

6. Od dnia 31  grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

  • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

7. Do dnia 17 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

8. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Komentarze

0