Tarcza 2.0

21.04.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie (z pewnymi wyjątkami, co do których przewidziano późniejszy termin wejścia w życie) ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Ustawa), zwana też „Tarczą 2.0.”

Ma ona stanowić uzupełnienie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, potocznie zwanej „Tarczą antykryzysową”.

Najważniejsze dla przedsiębiorców regulacje Tarczy 2.0 (pomijając aspekty podatkowe, o których osobno informuje ABC TAX) to:

1.Wsparcie finansowe od Agencji Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorców

Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) dla przedsiębiorców, przyznawane jest w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu i innych instrumentów, związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Ma być ono udzielane na podstawie umowy z ARP, na określony w niej cel, w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania. Przewidziane jest dla małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców, których  rachunkowość prowadzona jest na zasadach pełnej księgowości.

2.Doprecyzowanie zasad przyznawania świadczenia na ochronę miejsc pracy dla pracowników

W przypadku występowania przedsiębiorcy o – przewidziane Tarczą Antykryzysową – dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wprowadzono poprawkę doprecyzowującą, że przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.

3.Zmiana zasad skorzystania z mikropożyczki w kwocie 5 tys. zł

Rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z mikropożyczki w kwocie 5 tys. zł., o podmioty, które nie zatrudniają pracowników, czyli samozatrudnionych. Pożyczka ta będzie im umorzona, jeśli utrzymają oni działalność przez okres trzech miesięcy od jej otrzymania. Nadal w celu skorzystania z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca  musi prowadzić działalność przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia.

Jednocześnie uregulowano, że przychód z tytułu umorzenia takiej pożyczki, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.Zmiana zasad dotyczących „wakacji składkowych”

Rozszerzono krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, tj. zwolnienia ze wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, o firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób oraz spółdzielnie socjalne. Tym płatnikom składek przyznano możliwość skorzystania z ulgi, polegającej na zwolnieniu z 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Pozostałą część składek ci przedsiębiorcy muszą zapłacić sami.

Ponadto Ustawa rozszerzyła krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS o przedsiębiorstwa powstałe między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 r.

5.Wydłużenie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej oraz zniesienie wymogu maksymalnej kwoty przychodów

Tarcza Antykryzysowa przewidywała dotychczas jednorazowe wsparcie w tym zakresie – Ustawa zakłada możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Oznacza to możliwość uzyskania postojowego przez trzy miesiące w kwocie 2080 zł co miesiąc. Warunkiem przedłużenia wypłaty świadczenia na kolejne miesiące będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna danej osoby nie uległa poprawie.Jednocześnie o udzielenie tej ulgi, mogą ubiegać się wszyscy samozatrudnieni oraz pracownicy na umowie cywilnoprawnej bez względu na wysokość przychodów. 

6.Wprowadzenie możliwości umorzenia odsetek za zwłokę w opłacaniu składek

Wprowadzono możliwość odstąpienie od poboru odsetek za zwłokę od nieopłaconych składek na ZUS (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz wypadkowe) na wniosek płatnika. Wniosek ten dotyczy składek należnych po 31 grudnia 2019 r. Wniosek taki może zostać złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

7.Renegocjacja warunków kredytu bankowego

Wprowadzono w określonych Ustawą przypadkach możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości, przy czym nowe zasady umowy kredytu, wypracowane w  ramach takiej renegocjacji będą zależeć od stron umowy kredytu.

8.Wyłączenie środków spod egzekucji

Wprowadzono regułę, że środki finansowe, które otrzyma przedsiębiorca na walkę z koronawirusem nie będą podlegały egzekucji w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych i czynności administracyjnych organów egzekucyjnych, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

9.Umożliwienie  uruchomienie tzw. tarczy finansowej

Ustawa umożliwia ponadto uruchomienie tzw. tarczy finansowej poprzez wprowadzenie regulacji pozwalających Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) emitować obligacje. Finansowana w ten sposób tzw. tarcza finansowa PFR to program o wartości blisko 10 mld zł, skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Komentarze

0