Tarcza 3.0

18.05.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Tarcza 3.0, czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

W załączeniu przekazujemy Państwu informację o jej najważniejszych – z punktu widzenia przedsiębiorcy – regulacjach prawnych (o aspektach podatkowych będą informować nasi koledzy z ABC TAX):

1.Odwieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych

Jedna z ważniejszych zmian przewiduje uchylenie art. 15zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, ze zm.). Przepisem tym zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych (wyjątkiem były kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz postępowania podatkowe). Aktualne uchylenie art. 15zzs oznacza odwieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, co ma nastąpić po upływie siedmiu dni od wejścia w życie Tarczy 3.0, tj. od dnia 23 maja 2020 r. (art. 68 Tarczy 3.0).

2. Zmiany w procedurze cywilnej

Tarcza 3.0 wprowadziła zmiany w specustawie ustawie z dnia 2 marca 2020r. o, które dotyczą zmian w procedurze cywilnej, mających obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

W szczególności zgodnie z tymi zmianami:

 • rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;
 • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne
 • jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie
 • jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron (Sąd rozpozna jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania),
 •  wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

3.Zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej

Tarcza 3.0 wprowadziła też zmiany w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności:

 • w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę.
 •  wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i  dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących;
 • Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

4.Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Art. 43 Tarczy 3.0 wprowadził także zmiany w  ustawie z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy –Kodeks spółek handlowych, związane z przesunięciem w czasie obowiązku podjęcia przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne działań, mających na celu dostosowanie się do wymogów związanych z dematerializacją akcji, wynikających z ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

W szczególności uregulowano, że:

 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w  rejestrze akcjonariuszy,
 • do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych;
 • do dnia 30 września 2020 r., wydłużono termin do wykonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji (oznacza to, że ostatnie (piąte) wezwanie może zostać wystosowanie najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r.).

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt.

Komentarze

0