Tarcza 4.0

24.06.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 23 czerwca została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwana Tarczą 4.0.

Większość jej przepisów obowiązuje od dnia następującego po ogłoszeniu, a więc już od dnia 24 czerwca 2020 r. Najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców regulacje prawne obejmują następujące aspekty:

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie – nastąpi to z urzędu. Urzędy pracy będą samodzielnie weryfikować, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, do czego był zobowiązany.

Dopłaty do kredytów

Tarcza 4.0 przewiduje umożliwienie przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, zawierania z bankami umów pozwalających na uzyskanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie Tarczy 4.0, a także do kredytów udzielonych przed dniem jej wejścia w życie – o ile umowy te zostaną odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do warunków określonych w Tarczy 4.0. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Kredytów z dopłatami do oprocentowania będą udzielały wyłącznie te banki, które zawrą z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o współpracy (ich lista będzie dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wakacje kredytowe

Wakacjami kredytowymi zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Dotyczy to tylko kredytobiorców, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po ww. dniu. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten okres kredytodawca – bank nie może pobierać żadnych innych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, za wyjątkiem ubezpieczenia kredytu.

Zasiłek opiekuńczy

Zostaje wydłużony okres poboru przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku (zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia).

Szereg zmian dotyczących pracodawców i pracowników

 • Tarcza 4.0 precyzuje zasady ubiegania się o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym będzie możliwe w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19.
 • Także przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, uzyskali możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W takiej sytuacji dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Doprecyzowane zostały zasady wykonywania pracy zdalnej, w celu zapewnienia równego traktowania pracowników i zapobiegania ewentualnym nadużyciom.
 • Pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody, pomijając plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie.
 • Umożliwiono wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników – wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie zobowiązanie do zapłaty odszkodowania.
 • Ograniczono wysokość odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł ) –  z ograniczeniem do firm, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, w postaci spadku obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Wprowadzono możliwość zawieszenia w czasie COVID-19, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter. Będzie to możliwe tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, przez spadek obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Zezwolono na niestosowanie w czasie epidemii COVID-19 postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Przepisy antyprzejęciowe

Tarcza 4.0 wprowadza nowe reguły kontroli przejęć spółek, które mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w określonych spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Regulacja antyprzejęciowa obejmuje podmioty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego,  w szczególności:

 • prowadzące działalność gospodarczą związaną z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa, takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport oraz zaopatrywanie w żywność;
 • spółki publiczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnoszących się do Tarczy 4.0 prosimy o kontakt z Kancelarią.

Komentarze

0