Tarcza 4.0 – założenia projektu ustawy

25.05.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 20 maja 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0).

Aktualnie trwać będą prace legislacyjne nad tym projektem w Parlamencie.  Projekt Tarczy 4.0 dotyczy w szczególności następujących, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw, kwestii:

1.Dopłaty do odsetek kredytów dla firm

 • banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • w 2020 r. na ten cel zostanie przeznaczone prawie 300 mln zł, a w 2021 r.  – 270 mln zł,
 • dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania,
 • wsparcie z dopłat trafi do przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców) oraz do podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

2.Przepisy antyprzejęciowe

 • nowe rozwiązania dotyczą kontroli przejęć spółek i mają obowiązywać przez 2 lata,
 • z mocy prawa chronione mają być m.in. spółki publiczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie,
 • transakcje nabycia znacznej liczby udziałów we wskazanych powyżej spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • inwestorzy będą zobowiązani zawiadamiać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze nabycia takiej firmy czy udziałów w niej, a za brak zgłoszenia ma grozić kara do 10 milionów złotych.

3.Ułatwienia przy przetargach

 • obniżone zostaną koszty udziału wykonawców w przetargach,
 • brak będzie obowiązku żądania wadium – dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,
 • wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego,
 • obniżeniu ma ulec dopuszczalna wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

4.Wakacje kredytowe

 • możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy.
 • w okresie zawieszenia nie będą naliczane odsetki i inne opłaty (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu),
 • rozwiązanie to ma dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. (dla posiadaczy kredytów hipotecznych walutowych, a także konsumenckich),
 • zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej,
 • na podstawie wniosku kredytobiorcy bank zawiesi wykonanie umowy z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku.

5.Kwestie pracownicze

 • pracodawcy będą mogli czasowo zawiesić obowiązek odebrania do 30 września zaległych urlopów; pracownicy będą też mogli zostać wysyłani na zaległy urlop i z pominięciem planu urlopów (do 30 dni) bez swojej zgody,
 • ograniczeniu ulegnie wysokość odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto) i podobne rozwiązanie zostanie też przyjęte w stosunku do umów zlecenia, agencyjnych i o świadczenie usług,
 • pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego – dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy,
 • pracodawcy, u których nastąpi spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, będzie mógł zawiesić obowiązek tworzenia i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych (w porozumieniu z organizacjami związkowymi, jeśli działają u pracodawcy),
 • możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

6.Ułatwienia podatkowe

 • więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć  m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej,  
 • od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.

Kancelaria będzie Państwa na bieżąco informować o ostatecznym kształcie Tarczy 4.0.

Komentarze

0