Tarcza finansowa dla Dużych Firm

16.06.2020

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, poniżej przedstawiamy podstawowe założenia tego programu.

Program dedykowany jest firmom, spełniającym następujące kryteria:

 • zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • zatrudniają powyżej 150 Pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;
 • nie otworzyły likwidacji oraz nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,
 • prowadziły działalność  na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (na dzień 31.12.2019 r. albo na dzień składania wniosku),
 • posiadają rezydencję podatkową na terenie EOG, a  główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”

oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł;
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form finansowania, z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Wśród możliwych form finansowania w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, należy wymienić następujące instrumenty:

a) Pożyczka Płynnościowa

Maksymalna kwota pożyczki to 1 mld zł. 

Pożyczka płynnościowa może zostać przeznaczona na regulowanie:

 • wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

b) Finansowanie Preferencyjne (inaczej Pożyczka Preferencyjna)

Finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie:

 • wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym odnośnie zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Pożyczka preferencyjna udzielana jest w kwocie odpowiadającej Szacowanej Szkodzie COVID, i jest udzielana maksymalnie do kwoty 750 mln zł. Szkodę COVID można z kolei definiować przez cel programu, jakim jest: „przekazanie rekompensat finansowych dla Dużych Przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku COVID-19, w szczególności dla tych Dużych Przedsiębiorców, których projekcje wskazują na brak możliwości prowadzenia ustabilizowanej polityki finansowej z uwagi na skokowy wzrost zadłużenia oraz straty finansowe na skutek COVID-19”, przy czym Program zakłada konkretne zasady wyliczania Szacowanej Szkody COVID, a także zasady umorzenia Pożyczki preferencyjnej (m.in. kwota umorzenia nie może być wyższa niż niższa z dwóch kwot: 75% kwoty Pożyczki preferencyjnej oraz 75% Faktycznej Szkody COVID).

c) Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Środki przyznawane w ramach Rynkowych Instrumentów Kapitałowych mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę na realizację inwestycji, w tym m.in.  

 • na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności: finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, regulowanie wynagrodzeń, innych kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych;
 • podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć;
 • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji „o charakterze rozwojowym”;
 • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

Środki w ramach tego instrumentu są przyznawane do wysokości 1 mld zł, w zależności od potrzeb i skali działania przedsiębiorstwa.

Na Rynkowe Instrumenty Kapitałowe składają się:

 • podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorcy bezpośrednio lub pośrednio przez PFR (tj. objęcie/nabycie akcji lub udziałów Przedsiębiorcy przez PFR, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich dalszą konwersję na kapitał zakładowy Przedsiębiorcy), zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych („Instrument Kapitałowy”);
 • pożyczka zamienna lub obligacje zamienne („Instrument Zamienny”)

d) Instrumenty Kapitałowe w Reżimie Pomocy Publicznej

Program przewiduje również możliwość skorzystania z „Instrumentów Kapitałowych” w Reżimie Pomocy Publicznej, co jest definiowane jako udzielanie Finansowania Programowego w sposób, który kwalifikuje środki uzyskane przez Przedsiębiorcę jako pomoc publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy, aplikujący o ten instrument muszą spełnić dodatkowe warunki, opisane w Programie. Nadto wsparcie kapitałowe przekraczające 250.000.000 EUR wymagać będzie obowiązku indywidualnej notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień odnośnie tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Komentarze

0