Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

14.05.2020

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona tzw. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – aktualnie oczekiwana jest stosowna notyfikacja (zatwierdzenie) przez Komisję Europejską (KE).

Przedstawiamy zatem podstawowe założenia tego programu, z tym zastrzeżeniem że nie można wykluczyć (na co wskazuje sam PFR), że niektóre zapisy w programie mogą ulec jeszcze zmianom lub doprecyzowaniu po uzyskaniu notyfikacji KE.

Dla kogo przeznaczony jest Tarcza Finansowa dla Dużych Firm ?

Dla przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym,
 • nie otworzyli likwidacji oraz nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,
 • prowadzili działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (na dzień 31.12.2019 r. albo na dzień składania wniosku),
 •  posiadają rezydencję podatkową na terenie EOG, a  główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Jakie ponadto warunki powinien spełniać taki przedsiębiorca, aby móc skorzystać z Tarczy Finansowej dla Dużych Firm?

Przedsiębiorca powinien spełniać ponadto jeden z poniższych warunków:

 • odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki nanskutek COVID-19,
 • utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
 • nie otrzymywać płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mieć dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 • być uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19 (Program Sektorowy to dedykowane środki finansowe pochodzące z budżetu Państwa oraz dotacji unijnej, które przeznaczane są na rozwój asortymentu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w danej dziedzinie gospodarki; pozwala on finansować ze środków publicznych projekty zgłaszane przez przedsiębiorców, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów/usług).

Jakie są elementy finansowanie Dużych Firm w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR opiera się o następujące instrumenty o łącznej wartości 25 mld zł:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7.5 mld zł.

Na czym polega finansowanie płynnościowe w ramach tzw. Tarczy Płynnościowej dla Dużych Firm?

Finansowanie Płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm ma na celu pokrycie luki płynności przedsiębiorstwa. Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok, maksymalnie do kwoty 1 mld zł. Udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności. Finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorcę. Może ono mieć formę:

 • pożyczki,
 • nabycia należności lub wierzytelności,
 • obligacji,
 • gwarancji.

Na czym polega finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm?

Programowe Finansowanie Kredytowe ma mieć postać finansowania preferencyjnego, udzielane będzie maksymalnie do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości, przeznaczonej na pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez dużego przedsiębiorcę na skutek COVID-19. Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o 1 rok. Udzielone finansowanie preferencyjne może być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

Na czym polega finansowanie inwestycyjne w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm?

Finansowanie inwestycyjne w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane za pomocą instrumentów, takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki zamienne na akcje w postaci:

 • obejmowania lub nabywania przez PFR Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych,
 • obejmowania lub nabywania przez PFR Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania PFR nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19.

Jak mogą być składane wnioski do PFR?

Aktualnie można składać do PFR w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm jedynie wstępne wnioski, dostępne na stronie www.pfr.pl (co jednak nie jest konieczne – można zaczekać na ostateczną wersję programu), natomiast szczegółowe zasady kwalifikacji i zasad możliwego finansowania będą przekazywane firmom dopiero w momencie uruchomienia Tarczy Finansowej dla Dużych Firm i wtedy na stronie www.pfr.pl będzie też dostępny właściwy wniosek. Nastąpi także doprecyzowanie warunków Programowego Finansowania Kapitałowego oraz zobowiązań Beneficjenta Programu, co określać mają odpowiednie Dokumenty Finansowania Programowego, które są w trakcie przygotowań przez PFR.

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Komentarze

0