Tarcza Finansowa PFR dla Mikroprzedsiębiorców oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców

13.05.2020

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu podstawowe założenia tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorców, Małych i Średnich przedsiębiorców (dalej MMŚP).

Na czym polega istota wsparcia PFR dla MMŚP?

Uzyskanie subwencji, która do wartości max. 75% może ulec umorzeniu (na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji, na warunkach przewidzianych w Tarczy Finansowej PFR), przeznaczonej na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy – zakaz akwizycji),
 • w tym na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.

Kto może uzyskać wsparcie PFR dla MMŚP?

Mikroprzedsiębiorcy, tj:

 • zatrudniający co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracowników,
 • których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,

Mali i średni przedsiębiorcy, tj:

 • zatrudniający od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela),
 • których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • nie będący mikroprzedsiębiorcą lub beneficjentem programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Jakie są podstawowe warunki skorzystania ze wsparcie PFR dla MMŚP?

Subwencja będzie udzielana pod warunkiem, że:

 • nastąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 roku, na skutek COVID-19.
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (chyba że zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania),
 • jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jego działalność gospodarcza została zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 •  główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez przedsiębiorcę spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych (chyba że zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania),
 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. (warunek ten nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność przedsiębiorcy była zawieszona, przedsiębiorca, który zawiesił działalność po 31 grudnia 2019 r., a odwiesił przed złożeniem wniosku, co do zasady może się starać o wsparcie w ramach Programu),
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość),
 • przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jaka jest praktyka w zakresie składania wniosków o wsparcie?

Wnioski o wsparcie można składać od 29 kwietnia 2020 r. poprzez system bankowości elektronicznej banków, które zdecydowały się współpracować z PFR przy realizacji Programu. Lista banków współpracujących z PFR przy realizacji Programu jest dostępna na stronie internetowej https://pfr.pl/tarcza.html. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta wsparcia określa umowa zawarta przez PFR z przedsiębiorcą.

Udzielenie wsparcia, modyfikacja zakresu (przyznanie wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana)  lub odmowa udzielenia wsparcia następują w formie decyzji PFR, w oparciu o dane udostępnione we wniosku, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi.

Czy można łączyć wsparcie PFR dla MMŚP z innymi rodzajami wsparcia otrzymywanego ze środków publicznych?

Wsparcie udzielane przez PFR dla MMŚP może być kumulowane z inną pomocą ze środków publicznych, tj. zarówno ze wsparciem związanym z COVID-19, jak również jakimkolwiek innym wsparciem, w tym także wsparciem finansowym otrzymanym uprzednio przez przedsiębiorcę na rozwój swojej działalności do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR.

Komentarze

0