Wsparcie oferowane przez WARP

26.05.2020

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu niniejszym informacje, dotyczące kolejnego instrumentu wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, jakim jest Pożyczka Płynnościowa WARP.

1.Na czym polega istota tego rozwiązania?

Pożyczka Płynnościowa to instrument, który jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0% przy progu pomocy de minimis 200.000 Euro, powyżej tego progu wysokość oprocentowania zależna będzie od okresu spłaty pożyczki – dla okresu spłaty pożyczki przez 24 miesiące oprocentowanie wyniesie 2,34%, natomiast w przypadku maksymalnego okresu spłaty, tj. 72 miesiące, oprocentowanie: 2,84%. Okres spłaty to maksymalnie 72 miesiące (przedsiębiorca może ustalić krótszy okres spłaty). Karencja do maks. 12 miesięcy (okres karencji ustalany indywidualnie w ww. granicach).

2.Kto jest adresatem tego rozwiązania?

 • firmy negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19, poprzez spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności:
  • o co najmniej 20% w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 roku lub
  • o co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie (nie krótszym niż miesiąc) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, przy czym spadek liczony jest na podstawie średniomiesięcznych obrotów/przychodów za wskazany okres.
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego,
 •  które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować

3.Jakie są podstawowe warunki Pożyczki Płynnościowej WARP ?

 • kwota pożyczki do 300.000,00 zł;
 • oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty;
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy;
 • okres spłaty do 72 miesięcy;
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki);
 • możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące; 
 • jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę;
 • dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie;
 • bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji;
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki;
 • termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki.

4.Co zyskamy?

Finansowanie wydatków, w tym zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku, które są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu.

5.Jaka jest praktyka w zakresie składania wniosków?

Wnioski można wysłać pocztą lub dostarczać osobiście do siedziby WARP przy ul. Piekary 19, Poznań (61-823) do Biura Obsługi Klienta.

Tylko kompletne wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami będą przekazywane do analizy w celu rozpoznania wniosku.

Niezbędnym przy złożeniu wniosku będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Wymagane pozostałe dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki powyżej 100.000 zł będą się różnić w zależności od wybranego dodatkowego zabezpieczenia pożyczki i mogą obejmować:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych,
 • poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych,
 • zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego,
 • hipoteki wpisana do Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • blokada środków na rachunku bankowym wraz z przelewem wierzytelności z tego rachunku.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań, prosimy o kontakt.

Komentarze

0