Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

30.03.2021

Szanowni Państwo,

statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek przy pracy.

Stosownie bowiem do przepisu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1.podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2.podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3.w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zatem by zdarzenie uznać za wypadek przy pracy muszą zostać spełnione łącznie cztery przesłanki: związek z pracą, przyczyna zewnętrzna, nagłość zdarzenia i wystąpienie urazu. Zakładając, że udowodnienie nagłości zdarzenia oraz przyczyny zewnętrznej nie sprawią większych problemów w przypadku zakażenia koronawirusem, to z wykazaniem związku zakażenia z pracą oraz uzasadnieniem wystąpienia urazu stanowi już znaczący problem. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uraz został zdefiniowany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Zakażenie koronawirusem należy zatem rozpatrywać w kategorii schorzenia, a zatem taki przypadek nie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.

Takie schorzenie mogłoby natomiast wg PIP zostać ew. uznane za chorobę zawodową, o której mowa w ustawie Kodeks pracy o której mowa w art. 2351 Kodeksu Pracy, zwłaszcza że w pozycji 26. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367), uwzględniono „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa”. W tym zakresie PIP zastrzegł jednak, że o stwierdzeniu, że dana choroba jest chorobą zawodową decyduje właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Komentarze

0