Opracowanie planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w pracy

09.06.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) wydał zalecenie opracowanie w firmach i wdrożenie planu działań dla ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii (dalej Plan Działań).

W związku z powyższym niniejszym informujemy o podstawowych założeniach takiego Planu Działań, przyjętych przez CIOP:

1.Proces przygotowania Planu Działań

Wg CIOP udział w przygotowaniu Planu Działań wziąć powinni  zarówno przedstawiciele kierownictwa pracodawcy, jak i przedstawiciele załogi, lekarz medycyny pracy i specjaliści ds. bhp.

2.Podstawowe czynniki determinujące treść Planu Działań

Przy opracowywaniu takiego planu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, obowiązujące podczas epidemii;
 • rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im prawdopodobieństwo zarażeniaSARS-CoV-2 w pracy;
 • liczbę osób pracujących, z podziałem na zespoły wspólnie realizujące określone zadania;
 • infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe);
 • rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników biologicznych.

3.Wskazanie środków ograniczających ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2

W Planie Działania powinny być wskazane podjęte przez Pracodawcę środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem na zachorowanie na SARS-CoV-2.

W szczególności wg CIOP należy:

 • ograniczyć liczbę pracowników przebywających jednocześnie na terenie zakładu pracy,
 • zachować dystans co najmniej 1,5 metra w czasie pracy.
 • ograniczyć liczbę osób korzystającą w tym samym czasie z windy,
 • w miarę możliwości wprowadzić jednostronny ruch na schodach.

CIOP zaleca w związku z tym:

 • wprowadzenie pracy w stałych zespołach dwu–trzyosobowych,
 • montaż przeźroczystych przegród między pracownikami a klientami,
 • ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu pracowników do maksymalnie 15 minut.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz na terenie zakładu pracy zalecane jest przez CIOP:

 • rejestrowanie danych osób przychodzących z zewnątrz (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz czasu ich wejścia i wyjścia (przy uwzględnieniu regulacji RODO);
 • informowanie osób z zewnątrz o zasadach obowiązujących aktualnie w zakładzie pracy w celu ograniczania ryzyka związanego z narażeniem naSARS-CoV-2,
 • za zgodą osób wizytujących, pomiar ich temperatury (na obszarze czoła lub dolnej części szyi) – to jednak z ograniczeniami wynikającymi m.in. z RODO.

Zastosowane środki profilaktyczne należy dostosować do potrzeb zakładu pracy.

4.Dodatkowe obciążenia psychiczne spowodowane epidemią COVID-19

Według CIOP w Planie Działania należy uwzględnić dodatkowe obciążenia psychiczne spowodowane epidemią COVID-19, co powinno znaleźć przełożenie na podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

 Do szczególnie istotnych działań po stronie Pracodawcy należy wg CIOP:

 • zapewnienie pracownikom pomocy przy realizacji zadań w warunkach epidemii, w tym umożliwienie pracownikom indywidualnego podejścia do godzin pracy;
 • zorganizowanie regularnego forum internetowego, na którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, zadawać pytania, a także zachęcanie pracowników do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, np. poprzez kontakty telefoniczne lub w mediach społecznościowych;
 • zapewnienie wsparcia kierownikom średniego szczebla zarządzania, np. przez organizowanie szkoleń z zakresu metod kierowania zespołem online;
 • zapewnienie pracownikom możliwości otrzymania indywidualnej pomocy psychologicznej czy udziału w warsztatach dotyczących metod radzenia sobie ze stresem związanym z lękiem przed zarażeniem się SARS-CoV-2;
 • zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19.

5.Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19

CIOP zaleca ustanowienie w Planie Działania procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów choroby COVID-19. Procedury te powinny określać sposób:

 • postępowania z pracownikiem, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19, w tym wyposażenie go w maskę ochronną, rękawiczki oraz odizolowanie od innych pracowników;
 • ustalania listy osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem;
 • zgłoszenia przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Uwzględniając powyższe zalecenia Kancelaria oferuje Państwu wsparcie w procedurze tworzenia treści dostosowanego do potrzeb i warunków Państwa firmy planu działań dla ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii.

Komentarze

0