Potrącenia z umów cywilnoprawnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

27.03.2019

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Nowe przepisy pozwalają bowiem zleceniobiorcom na korzystanie z ochrony wynagrodzenia na zasadach podobnych, jak te, które dotąd obowiązywały wyłącznie pracowników. Zgodnie z nowododanym art. 833 §21 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy (dotyczące dokonywania potrącenia z wynagrodzenia i kwot wolnych od potrąceń) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Oznacza to, że obecnie egzekucja należności z wynagrodzenia jest ograniczona zarówno w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umów zlecenia czy o dzieło.

Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń wynikające ze wskazanego powyżej przepisu k.p.c. mają zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione wskazane w nim przesłanki. Ochronie przed egzekucją podlegają świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Ponadto świadczenie musi być jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy. W innym przypadku nie ma ograniczeń w zakresie przeprowadzania egzekucji.

W celu możliwości uzyskania dalszych informacji i pomocy prawnej w zakresie zmian w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń z umów zlecenia, prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem mailowym wlakomecki@abcgroupCE.com .

Komentarze

0