Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

07.04.2021

Szanowni Państwo,

trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych.

I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą zastosowanie przepisy ogólne – tj. art. 16 i art. 8 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Oznacza to, że taki pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK dla pracownika po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres trzech miesięcy (90 dni) zatrudnienia, chyba że pracownik zadeklaruje – przed upływem tego terminu – niedokonywanie wpłat do PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej powstał obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

PRZYKŁAD: Jeśli pracodawca zatrudnił pierwszych pracowników 22 lutego br. (dopiero wtedy uzyskał status podmiotu zatrudniającego), to umowę o zarządzanie PPK ma obowiązek zawrzeć do 26 maja, a umowę o prowadzenie PPK dla tych pracowników do 10 czerwca br.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.  Kwestię tę reguluje przepis art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Przepis ten stanowi, że w przypadku nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części, podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający umowa o zarządzanie PPK.

Należy przy tym podkreślić, że przywołany powyżej przepis dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, a nie zaś tylko uczestników PPK u byłego pracodawcy. Oznacza to, że leżący po stronie pracodawcy przejmującego obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie dotyczy każdej przejętej przez nowego pracodawcę osoby zatrudnionej, a nie tylko uczestników PPK byłego pracodawcy.

Komentarze

0