Zagraniczne podróże służbowe

04.06.2020

Szanowni Państwo,

Od 16 maja 2020 r. zniesiony został obowiązek kwarantanny dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci, po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) została natomiast  przedłużona o kolejne 30 dni – od 14 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Radcy Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny nie znajduje zastosowania się w przypadku przekraczania granicy państwowej w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EOG.

Jednakże zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia, należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Przepisy nie określają, za pomocą jakich dokumentów należy wykazać ten cel.  Organy Straży Granicznej informują, że może to być każdy dokument potwierdzający zawodowy lub zarobkowy charakter czynności, które będą wykonywane w kraju sąsiadującym, UE lub EOG. Jednak decyzja, czy dany dokument jest wystarczający, należy do funkcjonariusza Straży Granicznej przeprowadzającego kontrolę na granicy, co stwarza pewne ryzyko kwestionowania właściwego udokumentowania podróży służbowej czy zawodowej.

Według Komendy Głównej Straży Granicznej przy odbywaniu podróży służbowej, np. do Niemiec wystarczy mieć dokument potwierdzający zaproszenie od spółki niemieckiej do rozmów biznesowych, czy przeprowadzenia szkolenia, ew. innego spotkania o charakterze zawodowym (w dowolnej formie, w tym wydrukowanego e-maila). Podobnie w sytuacji, gdy członek zarządu  polskiej spółki, będący cudzoziemcem i zamieszkujący stale za granicą, np. w Niemczech chciałby przyjechać w celach biznesowych do zarządzanej przez siebie polskiej Spółki, może według Komendy Głównej Straży Granicznej posłużyć się zaproszeniem polskiej spółki (np. przesłanym przez innych członków zarządu, ew. w razie ich braku przez osobę na stanowisku kierowniczym) ew. podobnym dokumentem (np. potwierdzeniem terminu spotkań w celach zawodowych z klientami spółki czy jej pracownikami), a ponadto winien posiadać odpis z rejestru handlowego spółki polskiej, z którego wynika, że jest jej członkiem zarządu. Powyższe wg Komendy Głównej Straży Granicznej będzie wystarczającą formą udokumentowania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, przy czym powyższe stanowisko jest prezentowane wyłącznie w formie ustnej i nie jest opublikowane.

W związku z powyższym Kancelaria oferuje Państwu wsparcie przy przygotowaniu odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego – w przypadkach wymagających przekroczenia granicy Polski – wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych przez zarząd lub pracowników Państwa firm.

Komentarze

0