Zmiana zasad kwarantanny

27.10.2020

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie). Wprowadza ono m.in. nowe zasady związane z obowiązkiem poddania się kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych i wypłatą świadczeń z tego tytułu. Poniżej informujemy o kluczowych regulacjach Rozporządzenia.

1.OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ

  • Osoba, która została skierowana do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania tego testu (§ 3a ust. 1 Rozporządzenia).
  • Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych (§ 3a ust. 3 Rozporządzenia).
  • Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji (§ 3a ust. 4 Rozporządzenia)
  • Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§ 3a ust. 5 Rozporządzenia).
  • W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym – decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (§ 3b ust 1 Rozporządzenia).

2.PODSTAWA WYPŁATY ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI DOMOWEJ

  • Dotychczas do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych, potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obecnie ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji (§ 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia).
  • Dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia).
  • W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji domowej winna w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych (§ 4 ust. 3 Rozporządzenia).
  • Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu o odbyciu kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, przy czym nie ma już wymogu uzasadnienia takiego wystąpienia, jak to było dotychczas (§ 4 ust. 5 Rozporządzenia).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt.

Komentarze

0