Zmiany w zakresie danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o pracę

27.03.2019

 

Szanowni Państwo,


niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego – oczekuje na podpis Prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku ustaw – przypuszczalnie zatem nastąpi to z końcem kwietnia 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dostosowujących polskie ustawy do RODO. Przewiduje między innymi zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą art. 22(1)-22(1b) regulujących kwestie danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika i kandydata do pracy.

Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy podania takich danych, jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę.

Ponadto będzie mógł również przetwarzać również dalsze dane ale wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, tj.:

 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Co istotne, pracodawca nie będzie miał już podstaw, aby żądać od kandydata do pracy podania imion rodziców oraz miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji).

Dalszych danych osobowych pracodawca może żądać dopiero od pracownika, tj.:

 • adres zamieszkania (wcześniej – na etapie rekrutacji – jedynie dane kontaktowe),
 • numer PESEL (lub w razie braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • inne dane osobowe pracownika (a także dzieci, innych członków jego najbliższej rodziny), w przypadku gdy podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. opieka nad dzieckiem),
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia (jeżeli nie było wcześniej podstawy do ich żądania od kandydata),
 • numer rachunku bankowego (jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych).

Ponadto, tak jak dotychczas, pracodawca będzie mógł żądać podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, jeżeli będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Dane są udostępniane pracodawcy na podstawie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

Wskazana ustawa wprowadza ponadto dalsze regulacje, dotyczące możliwości przetwarzania określonych danych osobowych pracownika oraz kandydata na pracownika.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy wprowadzenie zmian w prowadzonych przez Państwa procesach rekrutacji pracowników, w szczególności zmianę zarówno kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę (kandydata), jak i dla pracownika. Chętnie pomożemy Państwu w ich wprowadzeniu, ew. kontroli zgodności z ustawą.

W razie dalszych pytań w związku z nadchodzącymi zmianami zakresie danych osobowych pracowników (i kandydatów), a także w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących możliwości prawnych wynikających z wejścia w życie niniejszej ustawy, prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem mailowym biuro@abcgroupce.com.

Komentarze

0