Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich pracowników

15.12.2020

Szanowni Państwo,

w dniu  16 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

W ich wyniku lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne będzie mógł poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

Zmianie ulegną również okresy wykonywania poszczególnych badań profilaktycznych pracowników, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego, wszczętych i niezakończonych przed 16 grudnia 2020 r. stosuje się nowe regulacje, a  czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

Komentarze

0