Dodatki, ryczałt za pracę w porze nocnej i kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

07.12.2023

Szanowni Państwo,

już od dnia 01 stycznia 2024 r. czekają nas pewne zmiany, związane z wysokością wynagrodzenia i dodatków, wypłacanych Pracownikom, o których niniejszym pragniemy Państwa poinformować.

 

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

W pierwszej kolejności wskazujemy na planowane zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W tym kontekście przypominamy, że minimalne wynagrodzenie za pracę to możliwa najniższa wysokość wynagrodzenia miesięcznego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu nie uwzględnia się niektórych przysługujących składników wynagrodzenia, które są wymienione w art. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).                 

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893). będzie wynosiło:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 4.242 zł brutto,
  • od 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł brutto.

 

Zmiany w zakresie dodatku za szczególne warunki pracy

Ponadto wskazujemy, że dodatek za szczególne warunki pracy zostanie od 1 stycznia 2024 r. wyłączony z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia i nie będzie uwzględniany przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika jest co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu. Dla wielu Pracowników może to oznaczać znaczną podwyżkę, spowodowaną nie tylko wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia, ale również brakiem uwzględnienia w podstawie wynagrodzenia dodatku za pracę w szczególnych warunkach. Ma to poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

W tym kontekście przypominamy, że zgodnie z nowym brzmieniem wchodzącego w życie od dnia 01 stycznia 2024 r. zmienionego art. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) dodatek za szczególne warunki pracy to dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej.

 

Zmiany odnośnie dodatku za pracę w godzinach nocnych

W nadchodącym 2024 roku dodatek za pracę w godzinach nocnych znacząco się zwiększy, a to z uwagi na fakt wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Istotny jest przy tym fakt, iż dodatek za pracę w nocy może się różnić pomiędzy poszczególnymi miesiącami z uwagi na liczbę godzin pracy w danym miesiącu. W związku z tym dodatek za każdą godzinę nocną wyniesie odpowiednio w 2024 r.: od stycznie do kwietnia 5,05 zł brutto, w maju-czerwcu 5,30 zł brutto, w lipcu 4,67 zł brutto, w sierpniu-wrześniu 5,12 zł brutto, w październiku 4,67 zł brutto, w listopadzie 5,66 zł brutto, a w grudniu 5,38 zł brutto.

W przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za godzinę pracy w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W tym kontekście przypominamy, że pora nocna to zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu Pracy praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kwoty wolne od potrąceń

Choć same  zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracownika się nie zmieniają, to pamiętać należy, że podstawowym kryterium ustalającym kwoty wolne od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a zatem zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie też na zmianę kwot wolnych od potrąceń.

Przypominamy w tym kontekście, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy kwota wolna od potrąceń obowiązkowych to:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Z kolei kwota wolna od potrąceń dobrowolnych to:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty określonej w art. 871 1 pkt. 1 k.p. – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

W związku z powyższymi zmianami zalecamy zwracać szczególną uwagę na wysokość wypłacanych świadczeń przez pracodawców na rzecz pracowników od dnia 1 stycznia 2024 r., albowiem Nowy Rok przyniesie w tym względzie  wiele istotnych zmian.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie szczegółowych zmian, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0