Kolejne korzystne rozstrzygniecie TSUE dla Frankowiczów – wyrok w sprawie Getin Noble Bank S.A. i in. z dnia 18 stycznia 2024 r. (sygn. akt C-531/22)

25.01.2024

Kolejne korzystne rozstrzygniecie TSUE dla Frankowiczów – wyrok w sprawie Getin Noble Bank S.A. i in. z dnia 18 stycznia 2024 r. (sygn. akt C-531/22)

Szanowni Państwo, informujemy, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 18 stycznia 2024 w sprawie Getin Noble Bank S.A. i in. przeciwko TL, sygn. akt C-531/22 (dalej jako Wyrok w sprawie sygn. C-531/22) wydał kolejne korzystne dla Frankowiczów orzeczenie, w którym wypowiedział się m.in w kwestii:

  • obowiązku sądu krajowego do dokonywania oceny nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich na etapie postepowania egzekucyjnego (przy niemożności jej dokonania na etapie postepowania rozpoznawczego) oraz
  • skutku wpisania postanowienia umownego do rejestru postanowień, w tym skutku takiej czynności wobec przedsiębiorcy, który nie był stroną postępowania w przedmiocie wpisu tego postepowania do rejestru.

TSUE w niniejszym Wyroku w sprawie C-531/22  jednoznacznie dopuścił możliwość:  

  • badania z urzędu potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków zawartych w danej umowie także na etapie postępowania egzekucyjnego;
  • uznania za nieuczciwy względem konsumenta w danej sprawie indywidualnej zapis wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych także względem podmiotu (banku), który nie był stroną postępowania o taki wpis.

Dodatkowo TSUE  potwierdził swoje stanowisko przedstawione w wyroku z dnia 21 września 2023 r.  w sprawie o sygn. C-139/22 (mBank), zgodnie z którym wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych pozwala na powoływanie się na ten fakt przy ocenie analogicznej klauzuli stosowanej w innych umowach kredytu.

Wyrok w sprawie C-531/22 może mieć istotny wpływ na przebieg postepowań egzekucyjnych prowadzanych przeciwko konsumentom, w szczególności w oparciu o tytuły egzekucyjne w postaci nakazu zapłaty. W praktyce bez wątpienia przyczyni się do uproszczenia i skrócenia postepowań sądowych przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne.

O ile bowiem w polskim systemie prawnym na etapie postępowania egzekucyjnego sąd zasadniczo nie może badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 par. 1 k.p.c.), tak w świetle stanowisko zawartego w Wyroku w sprawie sygn. C-531/22 ograniczenie to nie powinno znajdować zastosowania w przypadku egzekucji prowadzonych przeciwko konsumentom.

W wypadku zainteresowania niniejszym tematem, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią.

Komentarze

0