Stan zagrożenia epidemicznego – co oznacza z punktu widzenia przedsiębiorcy ?

25.05.2022

Szanowni Państwo,

jak Państwu wiadomo Minister Zdrowia podjął decyzję o zniesieniu stanu epidemii, obowiązującego w Polsce od 20 marca 2020 r. i zastąpieniu go stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja 2022 r. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nie oznacza jednak zakończenia pandemii, ale stanowi sygnał, że epidemia przechodzi w stan endemii.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nie zmienia wiele dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Różnica między oboma stanami jest niewielka, ponieważ rząd już pod koniec marca 2022 r. zniósł większość obostrzeń, związanych z pandemią COVID-19, a pozostałe regulacje obowiązują także przy stanie zagrożenia epidemicznego.

W mocy pozostaje zatem większość przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) (,,Ustawa covidowa”), które zostały wprowadzone na czas pandemii. Przeważająca ich część obowiązuje bowiem zarówno w czasie stanu pandemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

Wprowadzona zmiana nie niesie za sobą w szczególności bezpośrednich zmian przepisów dotyczących m.in. możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracownika. Pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł kierować pracowników na wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Podobnie jest z kwestią zawieszenia wykonywania pracowniczych badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych. Dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i gdy jednocześnie nie zostanie ogłoszony ponownie stan epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani wykonać zawieszone obowiązki w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Ustawa covidowa nadal pozwala też na wydanie orzeczenia innemu lekarzowi niż lekarz medycyny pracy, a uprawnienie to  straci moc dopiero po upływie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (i gdy jednocześnie nie zostanie ogłoszony ponownie stan epidemii).

Utrzymany w mocy jest  również przepis, który mówi o tym, że usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego.

Odwołanie stanu epidemii nie powoduje również zmian w zakresie tzw. fikcji doręczenia. List polecony, który został podwójnie awizowany nadal nie jest uznawany za doręczony dopóki obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Tym niemniej w ustawie covidowej są pewne przepisy, które odnoszą się do sytuacji odwołania stanu epidemii, która ma miejsce od dnia 16 maja. Poza przepisami dotyczącymi kwestii podatkowych, o której informował ABC TAX, należy w szczególności uwzględnić, że:

1. art. 15zzzzzy ustawy covidowej, pozwalający na przedłużenie obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii, czyli w dniu 16 listopada 2022 r.,

2. podobnie traci moc art. 15b ww. ustawy, który gwarantował, że w okresie trwania stanu epidemii  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie ulegały obniżeniu w sytuacji zmniejszonej liczby uczestników warsztatu biorących udział w zajęciach.

Komentarze

0