Uchwała Sądu Najwyższego w spr. przedawnienia roszczenia po odroczeniu terminu zapłaty

Julia

0

Szanowni Państwo, dnia 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla obrotu gospodarczego uchwałę (sygn. akt III CZP 88/19), określającą zasady biegu terminu przedawnienia po odroczeniu płatności (tj. przedłużeniu przez wierzyciela terminu zapłaty). Zgodnie z tą uchwałą, jeśli doszło do odroczenia płatności, przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg z upływem nowego terminu płatności. Powyższe zagadnienie rozpatrywane było w […]

IV etap wdrożenia PPK

Julia

0

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się ostatni, IV etap wprowadzenia PPK. Dotyczy on nie objętych wcześniejszymi etapami, pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia w nich). W związku z powyższym wskazujemy na poniższe kluczowe kwestie: A. Wyłączenia – kto nie musi wprowadzić PPK? Samozatrudniony, czyli […]

Nowy obowiązek płatników składek – zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Julia

0

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (zawartej od 01.01.2021 r.), jeżeli: umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub osoba, z którą zostanie zawarta taka umowa w ramach tej umowy […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie – w porównaniu do 2020 roku – o 200 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., najniższe wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r. wyniesie […]

Nowe Obostrzenia od poniedziałku, 28 grudnia 2020 r.

Julia

0

Szanowni Państwo, wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie), które wprowadza obostrzenia, o których informowałam Państwa w ubiegłym tygodniu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku. Najważniejsze informacje, wynikające z […]

Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu  16 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W ich wyniku lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne będzie […]

Praca zdalna w trakcie izolacji

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej. Osoby, które zostały […]

Zapowiedź kolejnej Tarczy Antykryzysowej

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 27 października do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przewiduje wsparcie rządowe dla branż najbardziej poszkodowanych w wyniku restrykcji, tj. m.in. branż fitness, ślubna, a także beauty, eventowa oraz gastronomiczna. […]

Zmiana zasad kwarantanny

Julia

0

Szanowni Państwo, od soboty, 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie). Wprowadza ono m.in. nowe zasady związane z obowiązkiem poddania się kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych i wypłatą […]

Kara umowna – aktualne orzecznictwo

Julia

0

Szanowni Państwo, zawierając umowy cywilnoprawne, często uzgadniacie Państwo w nich zapisy o karach umownych, mające chronić Wasze interesy. Czy zawsze jednak treść tych zapisów jest zgodna z prawem i zapewnia Państwu należytą ochronę? W pierwszym rzędzie pamiętać należy, że roszczenia o zapłatę kar umownych muszą wynikać z samej umowy (art. 483 k.c.). Strony powinny zatem […]