Whistleblower, czyli sygnalista

Julia

0

Do 17 grudnia 2021 r. Polska zobowiązana jest do implementacji przepisów przyjętej w październiku 2019 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów („Dyrektywa”). Dyrektywa dąży do objęcia ochroną osób, które w związku ze swoją aktywnością zawodową napotykają i ujawniają działania […]

ZUS a współpraca B2B

Julia

0

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców obserwuje wzmożoną aktywność ZUS w zakresie kontroli dopuszczalności i prawidłowości stosowania szeroko rozpowszechnionego modelu współpracy w ramach tzw. B2B, tj. współpracy opartej nie o „standardową” umowę o pracę, a o umowę zawartą z tzw. samozatrudnionym (osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą). Taki model współpracy stosowany jest w wielu […]

Jak obliczać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Julia

0

Szanowni Państwo, obliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych niejednokrotnie sprawia trudności i rodzi wiele pytań, dlatego wychodząc Państwu naprzeciw, wyjaśniamy poniżej tę kwestię. Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w […]

Staranność w zgłoszeniu chęci ponownego zatrudnienia

Julia

0

Szanowni Państwo, kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników  to bardzo popularny temat. W określonych, przewidzianych prawem sytuacjach długie przebywanie pracownika na zwolnieniach lekarskich  czy korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „K.P.”).  Mianowicie przepis ten stanowi, że […]

Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

Julia

0

Szanowni Państwo, trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych. I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą […]

Szczepienia w zakładach pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, 30 marca 2021 r. podczas konferencji prasowej rząd zapowiedział szereg zmian, które zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Szczepień. Nowością mają być między innymi zapowiadane przed kilkoma dniami punkty drive-thru, w których będzie można przyjąć szczepionkę. Punkty szczepień przeciw COVID-19 zostaną zorganizowane również w aptekach, placówkach POZ, a nawet w dużych zakładach pracy, co jednocześnie nie ma […]

Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

Julia

0

Szanowni Państwo, statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek […]

Powództwo syndyka przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o.

Julia

0

Szanowni Państwo, w coraz trudniejszej rzeczywistości gospodarczej, coraz więcej podmiotów spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości. Pragniemy zatem zwrócić Państwa uwagę na kontraktowy charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., wynikający z art. 293 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH), który w przypadku upadłości sp. z o.o. stanowić może podstawę prawną […]

Maseczki w zakładzie pracy – jak egzekwować ten obowiązek?

Julia

0

Szanowni Państwo, w obliczu kolejnego lockdownu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości wśród pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Wśród tych pytań pojawiają się kwestie, czy na terenie zakładu pracy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek, czy istnieje możliwość powołania się przez pracowników na zwolnienie z tego obowiązku i czy pracodawca […]

Uchwała Sądu Najwyższego w spr. przedawnienia roszczenia po odroczeniu terminu zapłaty

Julia

0

Szanowni Państwo, dnia 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla obrotu gospodarczego uchwałę (sygn. akt III CZP 88/19), określającą zasady biegu terminu przedawnienia po odroczeniu płatności (tj. przedłużeniu przez wierzyciela terminu zapłaty). Zgodnie z tą uchwałą, jeśli doszło do odroczenia płatności, przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg z upływem nowego terminu płatności. Powyższe zagadnienie rozpatrywane było w […]